ראשי איזור מעסיקים איזור עוזרות בית  
 
 

תקנות - תנאי השימוש בשירות ומדיניות פרטיות  - אתר www.ozeret.co.il

קבלת התנאים

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר ozeret.co.il   (להלן": עוזרת" או חברה) ובינך (להלן: "משתמש") .

על-ידי שימוש באתר עוזרת הנך מסכים/ה לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה.

אנא קרא/י את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו.
 

מרגע השימוש ו/או מרגע הרשמה באתר עוזרת הנך מחויב/ת לתנאי הסכם זה
, אשר יכול ויתעדכנו על-ידנו בעתיד מבלי לידע אותך על כך.

 אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי השימוש בשירות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר עוזרת.
 

השירות ניתן להפסקה על ידך או על ידי החברה מכל סיבה שהיא וללא צורך
בהסבר.
 

החברה שומרת לעצמה היכולת להשעות את חברותך או גישתך לשירות במקרה של
הפרת ההסכם על ידך.
 

החברה תהיה רשאית להימחות את זכויותיה בעוזרת באופן חלקי או מלא
מבלי שיידרש לקבל הסכמה כלשהי ממך.
 
 
 
תיאור השירות
 
עוזרת הוא מאגר מידע של עוזרות בית שגישה אליו, צפייה ורישום בו מתבצע דרך רשת אינטרנט ודרך הטלפון.
האתר מאפשר למחפשי עבודה לפרסם מודעות (כרטיס ביקור) באתר ולקבל פניות באופן ישיר  ממעסיקים דרך טלפון או דואר אלקטרוני.האתר מאפשר למעסיקים לפרסם מודעות ולקבל פניות באופן ישיר מעוזרות בית דרך טלפון או דרך דואר אללקטרוני.

אחריותה של החברה אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים
למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות"(.
 
 
הגבלות ברישום
 
 
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים
 
הרישום ו/או השימוש באתר עוזרת נועדו לצרכיך האישיים בלבד.
 
בהצטרפותך לעוזרת הנך מקבל/ת על עצמך את התנאים המנויים מטה.
 
 
ב. הנך מסכים/ה (1) לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים על עצמך כפי שטופס ההרשמה דורש. (2) לעדכן, כשהדבר יידרש, את מאגר המידע לגביך על-מנת לוודא כי המידע שמסרת אכן עדכני ומדויק. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו מדויק ו/או מלא ו/או עדכני,החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לסיים את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 
 
ג. החברות באתר הינה אישית ולשימושך הבלעדי, אין להרשות את השימוש בכרטיסך לאחרים, ואינך רשאי להעביר את חשבונך לכל אדם אחר.
 
הצהרות והתחייבויות של חבר באתר עוזרת
 
 
א. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או עוזרת נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה. המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי עוזרת ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.
 
 
ב. הנך מסכים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן שהוא מבלי לתת לך התראה מראש. כמו כן, הנך מסכים כי החברה יכולה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה השירות זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.
 
 
 
ג. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים שנשלחו לעוזרת. היה וימצא כי המידע שנמסר
 
על-ידך איננו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 
 
ד. הנך מסכים/ה כי כל אחד יוכל לצפות בפרטי כרטיסך  כולל פרטי התקשרות, ועובדי החברה, במסגרת תפקידם, יכולים לעיין בכל מידע שנמסר על-ידך או שקשור לפרטיך בעוזרת.
 
 
ה. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר עוזרת.
 
 
ו. הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותי עוזרת אשר החברה מעניקה לך. היה וימצא כי הנך עושה שימוש מסחרי בשירותי עוזרת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 
 
ז. הנך מכיר/ה בכך שהחברה למעשה משמשת כצינור העברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך באמצעות עוזרת.
 
 
ח. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה וסגירת חשבונך לאלתר,לפי שיקול דעתה של החברה ללא כל הודעה אליך.
 
 
י. הנך מאשר/ת כי החברה זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע אשר סיפקת לה ו/או לעוזרת, מידע הקשור למידע שסיפקת ו/או לעוזרת או כל מידע אחר. הנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת החברה הנו חוקי ומותר.
 
 
יא. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת ומסכים שאם נרשמת בתור מטפלת או עוזרת בית פרטיך מלאים לרבות פרטי התקשרות יתפרסמו באתר לצפייה חופשית.

 
יב. הנך מסכים שלא:

1.       לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת השירות.

2.       לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה.

3.       ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/ IPשאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע.

4.       לכלול בכרטיסך האישי מספר טלפון, כתובת דואר, טלפון או פרט התקשרות למעט בשדות הרלוונטיים והמוסתרים בשאלון ההצטרפות.

5.       להעביר דרך השירות מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית, הצעות מיניות בוטות או פוגעות, או להציג תמונת עירום, בעלות מסר מיני, או מכילות פרטים אישיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.

6.       להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.

7.       להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני.

8.       להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק.

9.       להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.

10.    לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

11.    להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

12.    להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות.

13.    להטריד משתמשי עוזרת אחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל פרט התקשרות אחר שהועבר אליך


יג. במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מכללים אלו, רשאית החברה למחוק את כרטיסך ולבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש.
 
יד. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.
 
 
זכויות קנייניות
 
 
הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים (להלן: "החומר") מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הנך מחויב/ת לשמר את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.
 
אחריות
 
הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בשירות עוזרת והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי סחירותו של השירות ו/או כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו. החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד בדרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח.
 

החברה אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של
התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.
 

הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד ו/או רוכש אגב שימוש בשירות, נעשים
על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.
 

החברה אינה אחראית לטובין או לשירותים השונים הנרכשים דרכה, לכל עסקה או
להתקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות.

תחומי שיפוט שונים אינם מאפשרים לוותר על אחריות בעניינים שונים ולכן אם הנך מצוי באותם תחומי שפיטה אזי חלק מהדברים המנויים לעיל והפוטרים את החברה מאחריות אינם נוגעים לך.
 
 
הגבלת אחריות
 
בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים ל - חברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור,המלצה או העדפה על-ידי החברה
, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינאמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר.

אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם
נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן,אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או
תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות או כתוצאה משינוי המידע שלך או שינוי המידע שנמסר על-ידך לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

החברה אינם אחראים לתנאי העסקתו של העובדים, שאותרו דרך האתר, לרבות
שכרם, יהיו באחריותו של המעביד, והחברה תהא פטורה מכל אחריות בקשר לתנאי העסקתו ולתשלום שכרו, ולא תישא באחריות לכל נזק או אבדן שיגרמו לעובד.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו למעביד או לגורם כלשהו ע"י העובד שאותר דרך העוזרת
.
 

ישנם תחומי שיפוט אשר אינם מתירים להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים
משניים, ולכן ייתכן וחלק מההגבלות לא יחולו עליך.
 
שיפוי
 
 
הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות.
 
הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.
 
תכנים ברשת
 
כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שלא הוצגה ישירות על ידי החברה הנן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן.

שים לב: יתכן שמשתמשים אחרים בעוזרת יעבירו לך חומר פוגע או מגונה על
שירות עוזרת, או ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך וישתמשו בו כדי להעליב או לפגוע בך. עם פנייתך למחלקת השירות של החברה, החברה תפעל בשיתוף מלא אתך להסיר ו/או לפעול לתיקון מיידי של המעוות והראוי תיקון .יחד עם זאת החברה אינה אחראית לשימוש במידע בעוזרת, לפיכך, יש לבדוק ולשקול היטב את הפרטים האישיים שלך באתר.

החברה שומרת על זכותה, ללא חובה מצידה, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר השירות. החברה תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה.

מבלי לפגוע בזכותה זו של החברה, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות, ובהודעות לחברים אחרים.

רכישת מנוי
אתר עוזרת הינו פלטפורמה פירסומית באינטרנט ואמצעים אלקטרוניים אחרים . כל הרכישות באתר מתבצעות בצורה מאובטחת ומוצפנת . פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר עוזרת לחיוב חוזר , מסיבה זאת יש להקישם שנית בכל פעם שנדרש התשלום. מחיר המנוי ותקופת המנוי הם על פי תעריפים שמתפרסמים באתר. המנוי ניתן מיד לאחר התשלום ויחשב כ"שרות שסופק". ביטול תשלום עבורה המנוי ניתן רק לפי חוק הגנת הצרכן של מדינת ישראל. אם לא קיבלת שירות או יש לך תלונות לגבי השרות יש לפנות לשרות לקוחות של האתר לבירור הנושא ומציאת פתרון. במידה ושילמת פעמיים על אותו שירות יש לפנות לשירות לקוחות לקבלת זיכוי. 

סיום ההתקשרות
 
המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע. היה והחברה תמצא כי מודעת פרסום כלשהי באתר עוזרת יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותה להסיר כל חומר שמכיל מידע גזעני, פוגע ולא יאה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא
, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שלה זכאית החברה על פי כל דין. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל שימוש בשירות לאלתר. החברה אינה מחויבת לשמור על התוכן זכותך לעשות בחשבון שלך או להעביר לך כל מידע שהוא או לצד ג' בשמך.

הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר.

אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם עוזרת, נתוניך האישיים לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אולם החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, להתקשר אליך או לשלוח לך דואר אלקטרוני.
 

מדיניות פרטיות
 
האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

המידע האישי שתספק ל"עוזרת" יאוכסן על גבי מחשבים.  משתמש שבונה כרטיס ביקור באתר "עוזרת" מודע שכל המידע שהוא מוסר למעט שם משתמש וסיסמה יתפרסם באתר לכל הגולשים באתר או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני. מעסיק שמפרסם מודעה מודע שכל המידע שהוא מפרסם במודעה יתפרסם באתר לכל הגולשים באתר או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני.
בעת רכישת מנוי באמצעות כרטיס אשראי יתבקש המשתמש למסור מידע דוגמת מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס האשראי ושלוש הספרות האחרונות בגב כרטיס האשראי  - המידע מוזן בחלון מאובטח של חברות נט פיי או PAYPAL והמידע אינו מועבר ל"עוזרת" ולכן אינו נשמר במחשבי החברה.


תנאים כללים
 
תנאי ההשתתפות כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם.

לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה
של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה. כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.

במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי ההשתתפות, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי ההשתתפות, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

 הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז כי תנאי מהתנאים
איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.
 
תלונות
 
 
כדי לתת מענה לתלונות הקשורות לשירות עוזרת יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של עוזרת בכתובת: support@ozeret.co.il.
 
 

 
 
 
אתרים נוספים לחיפוש עבודה:
דרושים עוזרתלי -עוזרות בית מנקות ניקיון דרושים סטודנטים דרושים ביוטכנולוגיה